Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľ online portálu
Ľubov Balekova, Na Kracinách 17, 900 33 Marianka, Slovenská Republika, IČO: 444 878 86

Zodpovedná osoba
Ľubov Balekova,  lubov.balekova@gmail.com,  info@kvetylubka.sk

 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito VOP, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (www.kvetylubka.sk) (ďalej len ako „web“) a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

a) Prevádzkovateľom alebo Predávajúcim sa rozumie Ľubov Balekova, Vavilovova 1180/4, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 444 878 86, IČ DPH: SK1073899101;
b) Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila tovar z webu a tým vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim;
c) Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť podľa Objednávky Kupujúceho Zásielka doručená;
d) Miestom určenia sa rozumie miesto určené Kupujúcim, na ktoré sa Predávajúci zaväzuje zabezpečiť doručenie objednanej Zásielky predovšetkým prostredníctvom Zasielateľskej spoločnosti;
e) Zásielkou sa rozumie tovar určený Kupujúcim z aktuálnej ponuky Predávajúceho na webe prostredníctvom Kupujúcim potvrdenej Objednávky určený pre Príjemcu;
f) Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Predávajúceho, ktorý realizuje doručenie Zásielok;
g) Objednávkou sa rozumie záväzný prejav vôle Kupujúceho, obsahom ktorého je neodvolateľne prejavený záujem Kupujúceho o konkrétny tovar za kúpnu cenu uvedenú na webe Predávajúceho s tým, že tento tovar má byť zaslaný Príjemcovi.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY – OBJEDNÁVKA

3.1 Kupujúci, ktorý realizuje Objednávku, je povinný pravdivo a správne na webe vyplniť “objednávací formulár” spolu so svojimi kontaktnými údajmi, ako aj kontaktnými údajmi Príjemcu. Kupujúci výslovne berie na vedomie, že znáša v celom rozsahu zodpovednosť za ním takto poskytnuté údaje, a že Prevádzkovateľ je pri realizácii Objednávky viazaný údajmi, ktoré mu Kupujúci prostredníctvom webu poskytol. V Objednávacom formulári je nevyhnutné pravdivo uviesť všetky informácie, ktoré sú potrebné na spoľahlivé doručenie Zásielky Príjemcovi, tzn. kompletnú adresu doručenia, prípadne inú špecifikáciu Miesta doručenia, meno a priezvisko Príjemcu, telefónny kontakt na Príjemcu. V Objednávacom formulári musí Kupujúci taktiež uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, prípadne ďalšie doplňujúce informácie k Objednávke.
3.2 Kupujúci má možnosť výberu konkrétneho tovaru z aktuálnej ponuky na webe Prevádzkovateľa, ktorý chce zaslať Príjemcovi. Po ukončení výberu tovaru, Kupujúci svoju Objednávku neodvolateľne potvrdí, a tým mu bude umožnené zaplatiť za jeho Objednávku Prevádzkovateľom dovolenými spôsobmi úhrady.
3.3 Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená na základe Objednávky, a momentom uhradenia kúpnej ceny určenej Predávajúcim. Za moment uhradenia kúpnej ceny sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho v celom rozsahu alebo úhradou osobne v zmysle týchto VOP. O prijatí Objednávky ako aj o uhradení kúpnej ceny a prepravného bude Kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci email.
3.4 Predávajúci má právo odmietnuť prijať/splniť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci uviedol v Objednávke nepravdivé a/alebo nepostačujúce kontaktné údaje, alebo Kupujúcim požadovaný tovar nie je skladom. V uvedenom prípade sa Predávajúci zaväzuje kontaktovať Kupujúceho bez zbytočného odkladu a dohodnúť s ním ďalší postup. V prípade, ak Kupujúci nekomunikuje a/alebo riadne a včas neposkytne požadované kontaktné údaje a/alebo si nevyberie iný tovar Predávajúceho v rovnakej hodnote, Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a zaslať Kupujúcemu ním už vyplatenú kúpnu cenu, resp. prepravné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa zaväzuje Predávajúci Kupujúcemu oznámiť e-mailom na ním určenú e-mailovú adresu.
3.5 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak je predmetom Objednávky tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo sa jedná o tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. kvety, ikebany), Kupujúci od uvedenej kúpnej zmluvy nemá právo odstúpiť. V prípade, ak bola Zásielka vadná (to znamená, že tovar alebo jeho časť, ktorý tvorí Zásielku), má právo ho reklamovať u Predávajúceho na tel. č. . 0903 905 615 alebo mailom info@kvetylubka.sk ihneď po doručení zásielky.
Reklamácia musí byť uplatnená v súlade s týmito VOP a reklamovaný stav vadného plnenia musí byť preukázaný, najlepšie zachytením na viacerých fotografiách, aby bol Predávajúci schopný posúdiť Kupujúcim uplatňovaný rozsah vád.
3.6 V prípade, ak je predmetom Objednávky iný tovar, ako tovar uvedený v bode 3.5, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
– Kupujúci odošle Predávajúcemu e-mail s nasledovným znením: „Jednostranne odstupujem od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).” Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum;
– Kupujúci odošle alebo zabezpečí odoslanie tovaru vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí, resp. zabezpečí jeho doručenie do sídla Predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady;
– vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci nepreberie;
Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy Kupujúcim, Predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (nie prepravné) prevodom na jeho bankový účet, a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdŕžaní vráteného nepoškodeného tovaru. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy, nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Predávajúci je povinný na základe Objednávky po jej uhradení v celom rozsahu, dodať Kupujúcim objednaný tovar určenému Príjemcovi v dohodnutom množstve, a to najneskôr do 2 dní od uhradenia kúpnej ceny a prepravného, resp. v deň, na ktorom sa Kupujúci s Predávajúcim preukázateľne dohodli. Predávajúci sa zaväzuje Zásielku zabaliť spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave a odoslať ju Príjemcovi. Zmluvné strany sa dohodli, že daňový doklad Predávajúci zašle Kupujúcemu vo forme elektronickej faktúry na ním uvedenú e-mailovú adresu. Elektronická faktúra je zároveň k dispozícii po prihlásení sa na web Predávajúceho v časti „Objednávky“ odkiaľ si ho môže Kupujúci vytlačiť.
4.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim. Rovnako má právo na zaplatenie prepravného v zmysle cenníka Predávajúceho uvedeného na webe.
4.3 Príjemca je povinný prevziať Zásielku na mieste určenom Kupujúcim, resp. dodatočne Príjemcom, ak sa tento tak dohodne so Zasielateľskou spoločnosťou, rovnako sa ju zaväzuje prevziať v dohodnutom čase. V prípade, ak Príjemca neprevezme Zásielku pri jej dodaní, Predávajúci tovar po jeho vrátení uskladní vo svojich priestoroch a vyzve e-mailom alebo telefonicky Kupujúceho, aby si túto neprevzatú Zásielku prevzal. Súčasne je oprávnený požadovať v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie vo výške 3 € bez DPH za každý deň uskladnenia. Kupujúci výslovne berie na vedomie, že prevažná časť tovaru ponúkaného Predávajúcim je tovarom okamžitej spotreby, čo má vplyv na jeho životnosť a kvalitu. Kupujúci v uvedenom prípade nemá nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny a prepravného. Uvedené skutočnosti nie je možné reklamovať. V prípade, ak si Kupujúci nepreberie zásielku v lehote troch dní od výzvy Predávajúceho Zásielka sa považuje za riadne odovzdanú a Objednávka za vybavenú bez vád, riadne a včas.

5. CENA TOVARU A PLATBA ZA TOVAR

5.1 Všetky ceny uvedené na webe sú konečné, teda vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny a prepravného. Pri uskutočňovaní Objednávky Kupujúcim je vždy záväzná kúpna a prepravná cena určená v čase objednávky. Kupujúci je oprávnený kúpnu cenu a prepravné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
– PayPal platobná brána. Podporované platobné karty: Visa, MasterCard, MaestroCard.
– osobne, v hotovosti či platobnou kartou, na pobočkách predávajúceho:
Trhovisko Miletičova stánok K3, Bratislava, otváracie hodiny: Pondelok až Nedeľa: 06:00 – 19:00
V prípade úhrady na pobočke, je Kupujúci povinný v Objednávke vyznačiť, že bude kúpnu cenu a prepravné platiť týmto spôsobom.
5.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Zásielke až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Dodanie Zásielky je realizované v deň určený Kupujúcim (s výnimkou dní pracovného pokoja alebo sviatkov). Ak Kupujúci deň doručenia výslovne neurčí, sú Zásielky doručované v čo najkratšom termíne od uhradenia kúpnej ceny a prepravného. Objednávky sú spracované obvykle do 24 hodín a odoslané v priebehu 1-2 pracovných dní. O odoslaní Zásielky bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom SMS. V prípade dlhšej dodacej doby sa Predávajúci zaväzuje Kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.
6.2 Kupujúci zodpovedá za Miesto doručenia (ak sa Zasielateľská spoločnosť a Príjemca potom nedohodli inak). Ak Príjemca nie je dostupný ani po opakovanom pokuse o doručenie Zásielky, resp. odmietne prevziať Zásielku, bude Predávajúci kontaktovať Kupujúceho so žiadosťou o ďalší pokyn, a to e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje poskytnuté Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak nedá Predávajúcemu pokyn do 2 hod od výzvy Predávajúceho, Zásielka bude uskladnená u Predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo Kupujúceho. Tým nie je dotknutý obsah bodu 5.3 VOP.
6.3 Zásielky sú spravidla doručované v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod. Zasielateľskou službou určenou Predávajúcim. Pri odoslaní Zásielky kuriérom, bude Príjemcu, prípadne Kupujúceho kuriér telefonicky kontaktovať v deň dodania.
6.4 Prepravné, resp. poplatky za prepravu Zásielky sú stanovené na webe Predávajúceho.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Na tovar, ktorý nie je tovarom, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. umelé kvety, výrobky z umelých kvetov, dekorácie atď.), poskytuje Predávajúci záruku 24 mesiacov. V prípade tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, poskytuje Predávajúci trojdňovú záruku odo dňa doručenia Zásielky, a to za predpokladu, že sa bude Príjemca o tento tovar primeraným, vhodným a pre neho obvyklým spôsobom starať.
7.2 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 5 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu, a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.
7.3 Reklamácie sú vybavované: telefonicky na 0903 905 615, emailom na info@kvetylubka.sk, na prevádzke: Trhovisko miletičova - Bratislava stánok K3
7.4 Pri reklamácii obsahu Zásielky, zašle Kupujúci vadnú časť Zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Za účelom preukázania vady Zásielky, Predávajúci Kupujúcemu odporúča zachytenie vady Zásielky na fotografiách, ktoré sa následne stanú prílohou reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po vyhovení reklamácie, má Kupujúci právo na výmenu za iný tovar Predávajúceho z aktuálnej ponuky, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Reklamovaný tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nepreberá.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. To isté sa uplatňuje aj v prípade osobných údajov Príjemcu.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na webe Predávajúceho v deň odoslania Objednávky Kupujúcim. Rovnako sú v písomnej podobe k nahliadnutiu v sídle Predávajúceho a jeho pobočkách (prevádzkarňach).
9.2 Odoslaním Objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v ich aktuálnom znení, ako aj v deň odoslania Objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného ). Odoslanou objednávkou je Kupujúci neodvolateľne viazaný a stáva sa tým záväznou. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky, sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Kvety Lubka, Ľubov Balekova, dňa 01.03.2018